„D” kategóriás járművezetés gyakorlativizsga követelményei

A vizsgatárgy kódja: FD

A forgalmi vezetés felvételi vizsga célja annak megállapítása, hogy a felvételiző rendelkezik-e az autóbusz biztonságos közlekedéséhez szükséges ellenőrzési ismeretekkel.
A jármű technikai kezelése és a manőverezési feladatok végrehajtása biztonságos és környezetkímélő közlekedéshez szükséges készség magas szintjén van-e a felvételiző.
Gyakorlottsága, helyzetfelismerése, közlekedési látása, manőverezési képessége megfelel-e a közúti forgalomban történő példamutató biztonságos és környezetkímélő közlekedés követelményeinek.
A vizsgabiztos a forgalmi felvételi vizsgán a különböző forgalmi helyzetekben a vizsgázó jármű feletti uralmát, járművezetői teljesítményét azon a szinten értékeli, ami a járművezető oktató jelölttől a saját és a közlekedés többi résztvevőjének biztonsága érdekében elvárható.
Elindulás előtt a vizsgázó a KRESZ szerinti kötelező ellenőrzést végezze el, ezt követően a biztonsági övet csatolja be. A járdaszegély (úttest széle) mellől, vagy forgalmi ok miatti megállás után határozottan, biztosan, egyenletesen, a kezelő-berendezéseket, szükség esetén a világítást, a jelzéseket használva, körültekintően induljon el. Indulás előtt a külső visszapillantó tükörből vagy más módon győződjön meg a jármű mögötti és melletti forgalomról. Mindig a vizsgabiztos által megjelölt irányba haladjon. Iránymutatás hiányában kövesse az út vonalvezetését, illetve tegyen eleget a közúti jelzések kötelezéseinek.
A forgalmi vezetés vizsga időtartama 30 perc.
A forgalmi vezetés vizsga során a vizsgázónak

 • a vizsga elején el kell végeznie a jogszabályban kötelezően előírt, a járművön végrehajtandó ellenőrzéseket, napi első elindulás előtti teendőket (Elindulás előtti teendők),
 • a vizsgabiztos által a Minősítő lapon előzetesen kijelölt vizsgaútvonalon elindulva a vizsgabiztos tájékoztatása, útirány meghatározás alapján a forgalmi szabályok betartása mellett kiemelkedő szinten kell a közúti forgalomban az autóbuszt vezetnie 30 percen keresztül (Forgalmi vezetés a közúti forgalomban), melynek során a teljes vizsgaidő alatt a jelen vizsgakövetelményekben meghatározott manőverezési feladatot sikeresen végre kell hajtania (Manőverezési feladat):
  • beállás autóbusz-megállóhelyre (autóbuszöbölbe) 5 esetben – elindulás.

A vizsgabiztos a vizsgázó teljesítményének értékelését és minősítését a Minősítő lapon végzi. A vizsgabiztos hibavonallal jelöli az azonnali sikertelenséget nem okozó hibásan végrehajtott manővereket. A vizsgabiztos a vizsga eredményeként „Megfelelt” vagy „Nem felelt meg” minősítést ad.
Sikertelen a forgalmi vizsga, ha

 • a) a felvételiző az alábbi hibák valamelyikét elköveti:
  • közlekedési szabályt sért
  • a KRESZ szerinti ellenőrzést nem képes elvégezni
  • veszélyhelyzetet teremt, vagy balesetet okoz
  • elindulás előtt a féklevegő- és fékezőnyomást nem ellenőrzi (légfék vagy levegőrásegítés esetén)
  • az üzemi fék hatásosságának ellenőrzését elmulasztja
  • az irányjelzést vagy a körültekintést elmulasztja
  • a tervezett haladási iránnyal ellentétes irányba a járművel több, mint 50 cm-t elgurul
  • balesetveszélyes manővere miatt a vizsgabiztosnak be kell avatkoznia
  • figyelmét a technikai kezelés elvonja a forgalomtól
  • a sebességváltások közben elrántja a kormányt, vagy haladási irányától hagyja eltérni a járművet (nem képes megtartani)
  • nem képes felvenni a forgalom ritmusát, akadályozza a forgalmat, vagy a vizsga időtartama alatt túlnyomórészt indokolatlanul lassan halad
  • rendszeresen kis követési távolságot tartva, zavarja az előtte haladót
  • sebessége megtévesztő az elsőbbségadás tekintetében
  • egyenrangú útkereszteződésbe úgy hajt be, hogy elsőbbségadási kötelezettségének nem tudna eleget tenni (fékkészenlét hiánya)
  • durva fékezéssel áll meg az úttesten áthaladó gyalogosok előtt
  • gyorshajtást, vagy relatív gyorshajtást követ el
  • nem képes folyamatosan kormányozva irányítani a járművet
  • elveszti a jármű feletti uralmát
  • a járművel felhajt a járdára (már egy kerékkel is)
  • nem biztonságosan kanyarodik, indokolatlanul benyomja a tengelykapcsoló pedált
  • indokolatlanul vagy szabálytalanul igénybe veszi a menetirány szerinti bal oldalt
  • a besorolást, sávváltoztatást szabálytalanul, figyelmetlenül hajtja végre
  • az útkereszteződésben nem követi a forgalmi sávját
  • elsőbbségadási kötelezettségének nem tesz eleget
  • a közlekedési helyzetet nem ismeri fel
  • nem a közúti jelzéseknek megfelelően közlekedik
  • nem megfelelően reagál a gyalogosok viselkedésére
  • a forgalmi helyzetekről nem tájékozódik, figyelmetlen
  • endszeresen akadályozza a forgalmat
  • megtévesztő irányjelzést ad
  • a megkülönböztető jelzést használó járművet nem veszi észre, vagy arra nem megfelelően reagál
  • rendszeresen hirtelen, blokkolva fékez (a lassulást nem érzékeli), képtelen egyenletes lassításra
  • a fék- és tengelykapcsoló pedált többször nem a megfelelő sorrendben működteti
  • tartósfékkel felszerelt járművön nem, vagy helytelenül alkalmazza a tartósféket
  • várakozás céljából történő megálláskor a rögzítő fékkel nem rögzíti a járművet
  • a menetíró készüléket nem tudja kezelni, vagy az adatrögzítő lapot (digitális menetíró esetén a kinyomatot) nem tudja értelmezni
  • nem képes a feladat végrehajtására
 • b) az a) pontban nem említett egyéb hibából – amelyeket a vizsgabiztos egyenként hibavonallal jelöl – ötnél többet követ el.

A vizsga ismeretanyaga
Megegyezik a „D” kategóriás járművezető-képző tanfolyamok „Forgalmi vezetés” című tantárgyának ismeretanyagával.

A vizsgáztatás tárgyi feltételei
Érvényes forgalmi engedéllyel, járművezető képzésre érvényes oktatójármű-igazolással és érvényes felelősségbiztosítással rendelkező autóbusz.