Tanfolyamról

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÚTI JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ SZAKOKTATÓ TANFOLYAMRÓL 
(Ez a tájékoztató előzetes információ közlésére szolgál!)

A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézet, a közúti járművezető-képző szakoktatók képzését, „A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelete”, és a „TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK a szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára”, kiadottak szabályai alapján szervezi, a konzorciumi partnereivel együttműködve, 

A képzést lebonyolító intézetének változása várható a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása miatt. Erről itt tájékoztatni fogjuk az érdelelteket.

A tanfolyamra való jelentkezés lehetőségét a Címlapunkon fogjuk közzétenni a törvénymódosítás elfogadását követően..

Képzési helyszínek:

 • Budapesten: Zsigmond Király Egyetem; 1039 Budapest, Kelta u. 2.
 • Győrben: 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.
 • Nyíregyházán: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 26.
 • Szombathely: 9700 Szombathely, Hollán E. u.17.
 • Kecskemét: 6000 Kecskemét, Izsáki utca 2. 
 • Szeged: 6722 Szeged, Moszkvai körút 11.

A képzéssel kapcsolatos jogszabály és szabályzat:

 • 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet
 • TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szakoktatói alapképzési és kiegészítő képzési szaktanfolyamok számára, ami tartalmazza a képzésre, a felvételi, és a képesítő vizsgákra vonatkozó szabályokat. Kiadja a Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, Főosztályvezetője.

A képzés tervezett időrendje

A felvételi vizsgák befejezéséhez igazodó két féléves képzésidőszakban, az első félévben várhatóan péntek délutáni, szombati, vagy vasárnapi oktatási napokkal, továbbá a második félévben egyéni beosztás szerint a hospitálások és a tanítási gyakorlatok lehetősége határozza meg. A záródolgozat elkészítése saját időbeosztással határidőre történik. (A felvételit előkészítő tanfolyamok időrendje az első félévre vonatkozókkal megegyezik.)

A felvételi vizsgára bocsátás feltételei

 • betöltött 23. életév,
 • középiskolai érettségi,
 • Legalább két éves vezetői engedéllyel kell rendelkezni, amelyben szerepel legalább az „A”, „B”, és „C” kategória. 
 • Az iskolai végzettséget, személyazonosságot igazoló okmányokat, valamint a vezetői engedély eredeti példányának bemutatása mellett, mindezek másolatának beadása. 

(A vezetői engedélynek tartalmaznia kell a 102 kódot, a 2-es egészségügyi csoport alkalmasságát.)

A követelményeket a „TANTERV ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedési Hatóság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság, Képzési és Vizsgáztatási Hatósági Főosztály, Főosztályvezetője ad ki. 

TANFOLYAM

A tanfolyami felvétel jogszabályban rögzített feltétele a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A szakoktatói tevékenység gyakorlásához nélkülözhetetlen alapismeretek megszerzéséhez, a tanterv szerint 226 óra szükséges, amely 146 elméleti – tantermi - és 80 gyakorlati - hospitálás, és tanítási gyakorlat - tanórára oszlik meg.

Tantárgyak

Tantárgy

típusa

Tantárgy megnevezése

Minimálisan kötelező óraszám

Elmélet

Andragógia, oktatástechnológia, oktatásmódszertan

24

Közlekedési szakmai ismeretek

48

Járművezető-képzés rendszere, ügyvitele

32

Járművezetés oktatásának módszertana

8

Gyakorlat

Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning

10

Műszaki ismeretek

24

Hospitálási és tanítási gyakorlat

80

Óraszám összesen: 226 
Az alapismeretek (első félév) elsajátítását követő vizsgák sikeres teljesítése után a jelölt – legfeljebb egy évre – ideiglenesen oktatói névjegyzékbe kerül, és ezt követően teljesítheti, az előírt hospitálásait és tanítási gyakorlatait. Mindez, a feltételeknek megfelelő képzőszerveknél dolgozó, nagy tapasztalattal rendelkező szakoktatók irányításával történik, a vezető szakoktatóval egyeztetett egyéni időbeosztás szerint, a képzőszerv működési területén, általában hétköznapokon. A szakoktató jelöltek lakhelyükhöz közelebbi helyszíneket választhatnak.

Képesítő vizsga 
a tanulmányi kötelezettségek leckekönyvben igazolt hiánytalan teljesítése estén lehetséges.
Melyek az alábbiak:

 • tanfolyam elméleti részének igazolt elvégzése,
 • előírt hospitálási és tanítási gyakorlatok igazolt elvégzése,
 • megfelelő minősítéssel ellátott záródolgozat leadása.

Tartalma:

A „TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” -ben előírt vizsgatárgyakból az előírt módon és szinten teljesített vizsgák.

Szakoktatói oklevél

A sikeres képesítő vizsga alapján a képesítést igazoló oklevelet a Nemzeti Közlekedési Hatóság, Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, Képzési és Vizsgáztatási Főosztály adja ki, aminek az eljárási díja 2500 Ft.

TANTÁRGYAK

ANDRAGÓGIA, OKTATÁSTECHNOLÓGIA, OKTATÁSMÓDSZERTAN

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók a járművezető képzésben megfelelő andragógiai, pedagógiai ismeretek birtokában végezzék oktató, nevelő munkájukat. 
Ismerjék meg a tanítás–tanulás folyamatának hatékonyságát, eredményességét befolyásoló módszereket, eszközöket, valamint azok alkalmazásának lehetőségeit és korlátait. Sajátítsák el az oktatástechnológiai eszközök mindennapos használatát, valamint olyan szintű ismeretét, amely az oktatástechnikai és egyéb eszközök tanfolyami és felnőttoktatásban történő szakszerű alkalmazásán túl kiterjed a andragógiai felhasználás lehetőségeire és feltételeire. 
Készüljenek fel az egyes tantárgyak tanítására, legyenek képesek a témakörök önálló feldolgozására és tanítására, alkalmazva a pedagógia-andragógiai ismerteket, valamint az oktatástechnikáról tanultakat.

KÖZLEKEDÉSI SZAKMAI ISMERETEK

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók, mint jövendő közlekedési szakemberek rendelkezzenek megfelelő és alapvető ismeretekkel a közúti közlekedésről, valamint a hallgatók a szabályos és biztonságos járművezetés ismerete, képessége mellett ismerjék meg annak elméleti alapjait, a forgalomszervezés sajátosságait, a különböző forgalomszervezési megoldásokat. Ismerjék meg a vonatkozó jogszabályokat és műszaki előírásokat, amelyek alapvetően meghatározzák a forgalomszervezés gyakorlatát, és jelentős hatással vannak a közúti közlekedés biztonságára. Minden forgalomszervezési megoldás esetén legyenek tisztában a forgalomszervezés céljával, eszközeivel és hatásával a forgalomáramlásra. Legyenek képesek a forgalomszervezési ismereteiket a gépjárművezetők képzése során alkalmazni, azokat egyszerűen, közérthető módon tanítani. Ismerjék meg a közlekedés társadalmi jelentőségét, az úthálózatok kiépítésének elveit, földrajzi, térségi/települési akadályait, a közlekedés és a térségek fejlődése között kialakult kölcsönhatásokat. Ismerjék meg a térinformatika alapfogalmait, nyerjenek betekintést a korszerű navigációs rendszerek kialakításának és működésének gyakorlatába. Legyenek képesek hatékonyan – tájékozódni – közlekedni a hazai és nemzetközi közutakon.

JÁRMŰVEZETŐ-KÉPZÉS RENDSZERE

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók megismerjék a szakoktatók munkáját érintő és meghatározó jogszabályokat és szabályzatokat, a képzés adminisztrációját, a képzés és vizsgáztatás ügyviteli rendjét, illetve az ezekkel kapcsolatos gyakorlati teendőket.

JÁRMŰVEZETÉS OKTATÁSÁNAK MÓDSZERTANA

A tantárgy tanításának célja, hogy a hallgatók a járművezető képzésben megfelelő módszertani ismeretek birtokában végezzék oktató, nevelő munkájukat. A tanfolyam végére legyenek képesek az elsajátított módszertani ismereteket tudatosan felhasználni a tanítás-tanulás folyamatában. A tantárgy tanításának alapvető célja, hogy a hallgatók a szabályos és biztonságos járművezetés ismerete, képessége mellett, készüljenek fel annak tanítására. Legyenek képesek a gépjárművezető-képzésben számukra meghatározott feladatok önálló, magas szintű megoldására, alkalmazva a pedagógia - andragógiai ismereteket, valamint az emberi tényezőkről tanultakat. Az előadó törekedjen minél több megtörtént esemény – saját tapasztalata – alapján módszertani javaslatokat adni az egyes feladatok tanításához. Fogadtassa el a hallgatókkal, hogy a sikeres oktatói tevékenység gyakorlásához a korszerű szakmai ismereteken túl, nélkülözhetetlen a lélektani és pedagógiai ismeretek alkalmazása. Hívja fel a figyelmet a megfelelő emberi kapcsolatok kialakításának fontosságára. 
Követelmény, hogy a hallgató, képes legyen adott járművezetési feladat tanítására felkészülni, az oktatási órát megtervezni.

MŰSZAKI ISMERETEK

A tantárgy eredményes tanításának érdekében az előadónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a vonatkozó tantervek esetleges módosításait és a foglalkozások megtervezésekor figyelembe kell vennie őket. A tantervekkel kapcsolatban emelje ki, hogy a bennük foglalt utasítások kötelező érvényűek az oktatók számára.

ÖNISMERETI, KOMMUNIKÁCIÓS ÉS KONFLIKTUSKEZELÉSI TRÉNING

A tantárgy tanításának a célja, hogy a hallgatók elsajátítsák az vizsgázókkal szembeni helyes magatartásformákat, és a megfelelő kommunikációs normák alkalmazását. Az „Önismereti, kommunikációs és konfliktuskezelési tréning” kis csoportos foglalkozás (10-15 fő) keretében történik.

HOSPITÁLÁS ÉS TANÍTÁSI GYAKORLAT

A hospitálási gyakorlat lehetőséget kínál a tanórai történések célirányos megfigyelésére. A képzés fajtájától függően, hospitálás Közlekedési ismeretek, Szerkezettan és üzemeltetési ismeretek, Járművezetés elmélete, Munkavédelem, tűzvédelem, szállítás, Biztonsági ellenőrzési és üzemeltetési ismeretek, Járműkezelés, Rutin, Forgalmi vezetés órákra kell, hogy kiterjedjen. A hospitálási és tanítási gyakorlat minden esetben valós, beiskolázott tanuló, valamint az oktató jelenlétében történhet meg. A szakoktató jelölt önállóan (szakoktatói felügyelet nélkül) nem tevékenykedhet. A szaktanfolyamra beiskolázott hallgatók az előírt hospitálások és tanítási gyakorlatok teljesítését a „Szakoktatói hospitálások igazoló lapja”-n igazoltatják le.